ข่าวสาร

การประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อพ.สธ. - มศว) 2561
kun silprasit

การประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อพ.สธ. - มศว) 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อพ.สธ. - มศว) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ.
สาระสำคัญการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณที่ผ่านมาซึ่ง
อาศัยองค์ความรู้ งานวิจัย และศักยภาพจากคณาจารย์ในคณะต่างๆ ของ มศว ดำเนินการสนองงานตามพระราชดำริ รวมถึงพิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปีที่ 6 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) โดยมีรองอธิการบดี และคณบดีคณะต่างๆ เข้าร่วมประชุม พร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจาก ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอกฉันท์ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Previous Article การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อพ.สธ. - มศว) ครั้งที่ 2/2561
Next Article มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย ครั้งที่ 9 : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
Print
451